ASUS-betrouwbaarheidsprogramma ("Actie")

Algemene voorwaarden ("Voorwaarden van de actie")

 1. Overeenkomstig deze voorwaarden van de actie kunnen deelnemers die een actieproduct kopen, zoals is gedefinieerd in voorwaarde 6 hieronder, een restitutie ("Terugbetaling") aanvragen die gelijk is aan 100% van de aankoopprijs die voor het actieproduct is betaald indien dit product binnen 365 dagen na aankoop wordt gerepareerd als gevolg van een technisch mankement dat door de standaard garantie wordt gedekt.

 2. De promotie is geldig voor de aankoop van aanmerking komende producten die zijn gemaakt van 00.01 (lokale tijd) van 1 augustus 2019 tot 23:59 (lokale tijd) 31 januari 2020 (''promotieperiode''), een door ASUS geautoriseerde verkoper of distributeur (inclusief de ASUS eShop) die zich bevindt en geregistreerd voor BTW binnen de Benelux (''Deelnemende detailhandelaar'')

 3. De ASUS-betrouwbaarheidsgarantie is een conventionele garantie. Deze garantie vormt een aanvulling op de wettelijke garantie die wordt voorzien in de Europese richtlijn 99/44/EG en waar de deelnemer in elk geval recht op heeft.

 4. "Wettelijke garantie" betekent de garantie waarin wordt voorzien in de Europese richtlijn 99/44/EG, die van toepassing is op contracten voor de verkoop van roerende goederen tussen verkoper en consument, een geldigheidsduur van twee jaar na levering heeft en nationaal geldig is.

 5. "Consument" betekent de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan enige zakelijke, commerciële, productionele of professionele activiteit die mogelijk wordt uitgevoerd.

 6. De in aanmerking komende producten zijn alle nieuwe (dwz niet opgeknapte of tweedehands) notebooks van het ASUS-merk (inclusief converteerbare appararaten, 2-in-1- apparaten en chromebooks) die in de afgelopen 2 jaar zijn vervaardigd zoals aangegeven door het relevante serienummer op het apparaat, onverminderd eventuele rechten van de deelnemer, heeft de organisator het recht om de in aanmerking komende producten ten alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 7. Deze actie is toegankelijk voor personen die woonachtig zijn in de Benelux ("Gebied") en die ouder zijn dan 18 jaar en voor bedrijven die in het gebied zijn geregistreerd ("Deelnemers"). Let op: in het geval van een claim dienen deelnemers over een actieve bankrekening te beschikken. De naam van de bankrekeninghouder en die van de relevante deelnemer moeten hetzelfde zijn.

 8. Deelnemers dienen hun nieuwe aankoop van een actieproduct te registreren op de website, waarbij ze binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na aankoop een kopie van het aankoopbewijs of de fiscale aankoopbon ("Aankoopbewijs") van een van de actieproducten dienen aan te leveren. De aankoopdatum geldt als dag één (1) ("Registratie").

 9. Alleen het aankoopbewijs dat is uitgegeven door een deelnemende handelaar en waarop de aankoopprijs van het actieproduct duidelijk staat aangegeven en volledig is betaald, wordt als aankoopbewijs geaccepteerd. Het aankoopbewijs dient ook de productcode en/of EAN-code van het gekochte actieproduct te bevatten. Indien het aankoopbewijs niet geldig is of niet in de registratie is opgenomen, wordt de deelnemer via e-mail geïnformeerd en ontvangt deze een e-mail over ontbrekende informatie op het e-mailadres dat tijdens registratie is opgegeven. Vervolgens heeft de deelnemer zeven (7) kalenderdagen de tijd om een geldig aankoopbewijs voor te leggen. Na het verstrijken van deze periode wordt de registratie afgewezen en is het niet mogelijk voor de deelnemer om aan de actie mee te doen. Soms worden communicatiemails door bepaalde e-mailproviders als spam gezien. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om periodiek de ontvangst van naar hem/haar verzonden communicatie te controleren door ook de map met ongewenste e-mails te raadplegen. Noch de beheerder, noch de organisator kan aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van de communicatie-e-mail. Indien de deelnemer binnen de hierboven beschreven periode geen dergelijke communicatie ontvangt, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om contact op te nemen met de organisator via de gegevens die staan vermeld in het gedeelte ‘Contact’ van de website. 

 10. De registratie mag alleen door de deelnemer zelf bij de organisator worden ingediend. Registratie die door derden uit naam van de deelnemer wordt ingediend is niet toegestaan en wordt, indien toch ingediend, afgewezen, waarbij de deelnemer het recht van deelname aan de actie verliest.

 11. Vanaf het moment dat de deelnemer de registratie indient, duurt het tot drie werkdagen voordat deze deelnemer een bevestigingsmail ontvangt.

 12. In het geval van een technisch mankement aan het actieproduct dat door de conventionele garantie van ASUS wordt gedekt (niettegenstaande voorwaarde 12(E)), moet de deelnemer om de restitutie te verkrijgen het volgende doen:

  A. Contact opnemen met de klantenservice van ASUS om het mankement te melden en een afspraak te maken voor de reparatie. De contactinformatie van de klantenservice van ASUS staat vermeld op de officiële website van ASUS. Doe in het geval van een technisch mankement online melding op de officiële website van ASUS aan de hand van de volgende gegevens:

  Ga in Nederland en Luxemburg naar www.asus.com/nl/rma
  Ga in België naar www.asus.com/be/rma

  B. Ervoor zorgen, na contact te hebben opgenomen met de klantenservice in overeenstemming met voorwaarde 12(A) hierboven, dat het actieproduct wordt gerepareerd in een geautoriseerd ASUS-servicecentrum ("ASUS-servicecentrum") en dat de deelnemer de volledige documentatie van deze reparatie verkrijgt.

  C. De website binnen 30 dagen na reparatie van het relevante actieproduct bezoeken door het relevante unieke registratienummer in te voeren, de vereiste velden in te vullen, waaronder het foutregistratienummer dat door het ASUS-servicecentrum is verstrekt, en het reparatiebewijs en het reparatierapport die door het ASUS-servicecentrum zijn verstrekt te uploaden ("Claim").

  D. Deelnemers die privépersonen zijn, zijn slechts gerechtigd om één claim in te dienen, ongeacht het aantal gekochte actieproducten. Deelnemers die handelen in het kader van zakelijke activiteiten mogen één claim per gekocht actieproduct indienen tot aan een maximum van 10 claims.

  E. Er dient te worden opgemerkt dat indien er binnen de eerste 7 dagen na de aankoopdatum een technisch mankement optreedt in het actieproduct, dit wordt geclassificeerd als DOA (defect bij levering) en dit niet door de actie wordt gedekt. In dit geval wordt de deelnemer vriendelijk verzocht contact op te nemen met de deelnemende handelaar waarbij het actieproduct is gekocht en aldaar om een vervangend product te vragen.

 13. Het dient eveneens te worden opgemerkt dat fouten die onder de garantie optreden en kosteloos door de ASUS-klantenservice worden verholpen door middel van een softwareoplossing (installatie, reparatie of upgrade van drivers, software of besturingssysteem) of een andere niet-elektronische oplossing niet in aanmerking komen voor deelname aan deze actie.

 14. De actie wordt beheerd door een derde partij, OPIA Limited, gevestigd te 184 Shepherds Bush Road, Londen W6 7NL, met bedrijfsregistratienummer 06021170, in diens eigen naam en namens ASUS Europe B.V. ("Beheerder").

 15. Alleen de wettelijke eigenaar van het actieproduct die zijn of haar aankoop heeft geregistreerd in overeenstemming met voorwaarde 8 mag deelnemen aan de actie. In het geval van doorverkoop van het actieproduct tijdens de eerste 12 maanden na aankoop worden de rechten die in dit document zijn beschreven en die betrekking hebben op deze actie niet met een dergelijke verkoop mee overgedragen. Daarnaast kan er als toevoeging op voorwaarde 12 onder geen enkele omstandigheid een claim worden ingediend na 5 maart 2021.

 16. Uitgaande van de volledige naleving van deze algemene voorwaarden van de actie betaalt de organisator de terugbetalingswaarde waar de deelnemer recht op heeft binnen dertig (30) dagen aan de deelnemer via een bankoverschrijving.

 17. De organisator behoudt zich het recht voor om het gebruik van de website, inclusief de IP-adressen van de gebruiker, nauwkeurig in de gaten te houden teneinde enig misbruik te detecteren, en vervolgens de gerelateerde aanvragen af te wijzen indien er reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden van de actie zijn geschonden. Indien de organisator of de beheerder (geheel naar eigen goeddunken) claims afwijst vanwege niet-naleving van deze voorwaarden van de actie, is die beslissing onherroepelijk. 

 18. De organisator wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige mankementen of technische schade aan software, hardware, de server of de website die op enigerlei wijze de deelname van de deelnemer aan de actie kan hebben gehinderd of voorkomen.

 19. Het e-mailadres voor alle correspondentie aangaande de actie is: support.be@asusreliability.com

 20. Het postadres voor alle correspondentie aangaande de actie is: Opia Ltd, ASUS Reliability Guarantee, PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN, Verenigd Koninkrijk. 

 21. Organisator: ASUS Europe B.V. Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, btw-nummer NL8177.16. 889.B 01. Gelieve geen aanvragen voor samenwerking of promotionele correspondentie naar dit adres te sturen. Hierop wordt niet gereageerd.

Aankoopregistratie volgen

Volg de voortgang van uw aankoop door uw aankoopregistratienummer in te vullen

Volg uw claim

Volg de voortgang van uw claim door uw claimnummer en e-mailadres in te vullen